ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศ

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้