ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประ