ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะก่อสร้างเรือนแถวชั้น

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประ