ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
ผบช.ภ.๕
.
พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.นพดล  กรึงไกร
รอง ผบช.ภ.๕

 

 
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.มานพ เสนากูล
ผบก.อก. ภ.๕
พล.ต.ต.วรพงศ์  คำลือ
ผบก.สส. ภ.๕
พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ผบก.ศฝร. ภ.๕
พล.ต.ต.ดุลเดชา  อาชวะสมิตระกูล
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒนชัย
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ  ภาคภูมิ
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.พิชญา  บุญขจร
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่า
ผบก.ภ.จว.ลพ.
พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย  พวงสมบัติ
ผบก.กค.ภ.๕
 
 
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.กิตติ สกุณี
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
ผังผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ภาพผู้บังคับบัญชา