ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.อดุลย์  ดรุณเพท
รอง ผบช.ภ.๕

 

 
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.นพดล  กรึงไกร
ผบก.อก. ภ.๕
พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี
ผบก.สส. ภ.๕
พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ผบก.ศฝร. ภ.๕
พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์  ปิ่นทอง
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.นันทวิทย์  เทียมบุญธง
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.ธีรพล  อินทรลิบ
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.อนุชา  อ่วมเจริญ
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.นฤชิต  เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลพ.
พล.ต.ต.สุเทพ  ฐาปนวรกุล
ผบก.ประจำ ภ.๕
 
 
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
ผังผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ผังผู้บังคับบัญชา