ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี
รอง ผบช.ภ.๕

 

 
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.นพดล  กรึงไกร
ผบก.อก. ภ.๕
พล.ต.ต.วรพงศ์  คำลือ
ผบก.สส. ภ.๕
พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ผบก.ศฝร. ภ.๕
พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒน์ชัย
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.ดุลเดชา  อาชวะสมิตระกูล
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.อนุชา  อ่วมเจริญ
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.ชาคริต  สวัสดิ
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.พิชญา  บุญขจร
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.นันทวิทย์  เทียมบุญธง
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล
ผบก.ภ.จว.ลพ.
พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย  พวงสมบัติ
ผบก.กมค.ภ.๕
 
 
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.กิตติ สกุณี
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
ผังผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ภาพผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ภาพผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.