ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ท.กฤตธาพล  ยี่สาคร
ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.นพดล  กรึงไกร
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
รอง ผบช.ประจำฯ ช่วยราชการ ภ.๕
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.กิตติ สกุณี
ผบก.อก.ภ.๕
พล.ต.ต.วรพงศ์  คำลือ
ผบก.สส.ภ.๕
พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์
ผบก.ศฝร.ภ.๕
พล.ต.ต.มานพ เสนากูล
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒนชัย
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.พิทักษ์ นาสมวาส
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.พิชญา  บุญขจร
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ
ผบก.ภ.จว.ลพ.
พล.ต.ต.วสุพล บาลี
ผบก.กค.ภ.๕
 
 
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒนเจริญ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.พิทักษ์ ทำนุ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
ผังผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ภาพผู้บังคับบัญชา