ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา
รอง ผบช.ภ.๕
พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์
รอง ผบช.ภ.๕

 

 
ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕
พล.ต.ต.นพดล  กรึงไกร
ผบก.อก. ภ.๕
พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี
ผบก.สส. ภ.๕
พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์
ผบก.ศฝร. ภ.๕
พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์
ผบก.ภ.จว.ชร.
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
ผบก.ภ.จว.ชม.
พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล
ผบก.ภ.จว.นน.
พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์  ปิ่นทอง
ผบก.ภ.จว.พย.
พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ
ผบก.ภ.จว.พร.
พล.ต.ต.อนุชา  อ่วมเจริญ
ผบก.ภ.จว.มส.
พล.ต.ต.นันทวิทย์  เทียมบุญธง
ผบก.ภ.จว.ลป.
พล.ต.ต.นฤชิต  เนียวกุล
ผบก.ภ.จว.ลพ.
พล.ต.ต.สุเทพ  ฐาปนวรกุล
ผบก.กมค.ภ.๕
 
 
รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.กิตติ สกุณี
รอง ผบก.อก.ภ.๕
พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ
รอง ผบก.อก.ภ.๕
ผังผู้บังคับบัญชา
ดาวน์โหลด
ผังผู้บังคับบัญชา