ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตำรวจภูธรภาค 5 มีพื้นที่รับผิดชอบใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือ
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ลำปาง
4. ลำพูน
5. แพร่
6. น่าน
7. พะเยา
8 แม่ฮ่องสอน